Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
COVID-19 Roundup Information

  

1 Notice ng Prepektura ng Gifu 

 

Pagpapatuloy ng mga Countermeasures kahit na ang COVID-19 ay bumaba bg Category 5 (Buod), i-click dito (2023.5.8)

Summer vacation, mag-ingat sa pagkalat ng Impeksyon (Buod), i-click dito (2023.7.14)

2 Sitwasyon ng COVID-19 sa Prepektura ng Gifu 

0322.png3 Support Measures laban sa COVID-19

Listahan ng mga Pangunahing Support Measures para sa mga Apektado ng COVID-19 

Support Measures ng Bansa para sa Pamumuhay

 

4 Kumunsulta kapag nagkaroon ng mga sintomas tulad ng lagnat・Paraan ng konsultasyon

①  Tumawag at kumunsulta muna sa inyong (family doctor) o sa medikal na institusyon malapit sa inyo.

②   Kung walang family doctor, o kung hindi sigurado kung saan kukunsulta, tumawag sa mga "Consultation Centers".

③   Sumunod sa sasabihin nilang gabay ng pagpapa check-up (kung sa malapit na ospital o sa na refer nilang medical institution, atbp.,)

Pampublikong suporta para sa mga gastusing medikal na may kaugnayan sa COVID-19.png

(タ)Health Center Consultation Counter.png

· Mga konsultasyon sa wikang banyaga:
      Consultation Center para sa mga Banyagang Residente ng Prepektura ng Gifu :  058-263-8066

5 Leaflet ng pagkontrol sa impeksyon 

Kung mayroon kang anumang mga problema, mangyaring kumonsulta sa amin!

 PDFダウンロードボタン                  


Cabinet Secretariat New Coronavirus Infectious Disease Control Promotion Office (18 Wika)

Extension ng Oras ng mga Consultation Counters sa Wikang Banyaga ukol sa COVID-19 (3/16)

6 Mga Nakaraang balita   

● Multilingual information site tungkol sa COVID-19


●  NHK Impormasyon sa mga Disaster at COVID-19 sa mga wikang banyaga

●  NHK WORLD(18 wika) 

●  NHK Yasashi Nihongo

●  Ministry of Health, Labour and Welfare 

  Council of Local Authorities for International Relations (Multilingual Information for Foreigners and foreigners supporters)

Mangyaring gamitin ito upang magbigay ng mga serbisyo sa konsultasyon at impormasyon para sa mga dayuhang residente at dayuhang bumibisita sa Japan.

Impormasyong nauugnay sa COVID-19,dito