Unahan ng Pahina > Para sa lahat ng Dayuhan
Para sa lahat ng Dayuhan
Tanggapan ng Konsultasyon sa GIC

 Ang GIC ay nagtatag ng isang Gifu Foreign Resident Consultation Center upang ang mga dayuhang residente ay maaaring kumonsulta sa iba't ibang wika tungkol sa mga problema sa buhay (buwis, pabahay, edukasyon, kapakanan, at iba pa).Maaari namin kayong tulungan sa higit na 15 wika. Pangangalagaan ang inyong mga kompidensyal o pribadong impormasyon kaya't mangyaring sumangguni o komunsulta ng may pagtitiwala.Suportaadong mga Wika

 Personal/Teleponong Konsultasyon: Portuguese, Tagalog, Vietnamese

 (Ingles, Tsino)

 Teleponong Konsultasyon: Korean, Thai, Indonesian, Khmer, Nepali,

 Burmese, Spanish, Malay, Mongolian, Ukrainian (magagamit ang trio na

 telepono)

※May mga pagkakataon na ang Medikal na Interpretasyon ay maaaring hindi masakop, kaya mangyaring tumawag muna kung nais kumonsulta.

〇 Oras ng Pagsasagawa ng Serbisyo
 【Para sa Konsultasyon sa Pang-araw-araw na Buhay】Lunes hanggang

  Biyernes 9:30~16:30 (liban sa mga araw ng Piyesta Opisyal at

  pagsalubong sa Bagong Taon)

 【Para sa Konsultasyon Tungkol sa Impeksyon ng Bagong Uri ng

  Coronavirus】Lunes~Biyernes 9:00 hanggang 18:00 (liban sa Sabado

  at mga araw ng pagdiriwang)


〇 Numero ng Telepono

  058-263-8066 (Libre ang konsultasyon, ngunit may bayad ang tawag.) 

〇 Konsultasyon ng mga Eksperto

Serbisyo para sa Pang-administratibong Interpretasyon sa Pamamagitan ng Trio-phone (Pag-uusap ng Tatluhan sa Telepono)
Medical Institution na may Interpreter
Para sa Biglaang Pagkakasakit・Pinsala ng Bata sa Araw ng Holiday・Oras ng Gabi
Consultation counter sa wikang banyaga
(FAQ) Mga Katanungan na Madalas Itanong ng mga Dayuhan
Site para sa Multilingual na Impormasyon sa Pamumuhay
Impormasyon Ukol sa Kalamidad
Para sa lahat ng dayuhang nagtatrabaho sa loob ng Prepektura


Flyers

岐阜県在住外国人相談センター 1.png

岐阜県在住外国人相談センター 2.png

Facebookページにアクセス

flogo_RGB_HEX-72.pngのサムネイル画像 Gifu International Center ~Public Service~