Unahan ng Pahina > Tungkol sa GIC
Tungkol sa GIC
Pangangalap ng Kaakibat na Miyembro ng GIC

Salamat sa inyong kooperasyon upang maging miyembro.

 

Ang mga indibiduwal o grupo na sang-ayon sa aktibidad ng GIC ay maaaring maging miyembro ng Center upang sumuporta sa mga aktibididad.

 

Taunang Bayad                              

Indibiduwal na Miyembro : ¥3,000/tao

Grupong Miyembro : ¥5,000/grupo

※Ang bisa ng membership ay mula ng sumali ang aplikante hanggang March 31 ng susunod na taon.

(Mayroon rin na naging miyembro noong 2011 na naging miyembro lamang simula ng buwan ng Oktubre hanggang Setyembre.)

※Kung ang panahon ng pagsali ay nasa kalagitnaan ng taon, ito ay kukuwentahin ayon sa natitirang buwan ng fiscal year.

 

Mga Prebilehiyo ng Pagiging Miyembro                          

○Mabibigyan ng discount at prayoridad sa paglahok sa mga aktibidad na isinasagawa ng GIC.

○Makatatanggap ng magasin 「Sekai wa Hitotsu」 para sa mga impormasyon na inilalathala ng GIC 4 na beses sa loob ng sang taon.

○Makatatanggap ng impormasyon o abiso may kinalaman sa mga aktibidad ng GIC sa pamamagitan ng e-mail na nasa wikang Hapon.

○Mabibigyan ng discounts mula sa mga sponsor na kompanya at shops. Para sa mga karagdagang impormasyon mangyaring makipag-ugnayan sa GIC.

○ Ang GIC ay isang asosasyon para sa pampublikong interes, kaya't ang inyong bayad sa pagiging miyembro ay maaaring isama sa tax exemption mula sa inyong income o corporate tax. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa GIC.

 

Paraan ng Aplikasyon                                                           

(1)   Mangyaring pindutin ang homepage ng GIC na nasa wikang Hapon, punan ng mga kinakailangan na  impormasyon ang pop-up form at ipadala sa amin.

http://www.gic.or.jp/aboutgic/support/

(2)  Sa sandaling makumpirma namin ang inyong aplikasyon sa opisina, ipadadala namin ang bank transfer account form sa inyo. Pakisuyong ipadala sa tamang financial institution. (Ang bank transfer account ay walang bayad.)

(3)  Ipadadala namin sa inyo ang katunayan ng inyong pagiging miyembro sa sandaling makumpirma ang inyong ipinadalang bayad.

 

Kahilingan para sa Donasyon                                                        

Tumatanggap ang Gifu International Center ng donasyon para sa pagsasagawa ng mga proyekto.

 

Ang GIC ay nagsasagawa ng mga proyekto para sa paglikha ng isang komunidad na may iba't ibang kultura kung saan maaaring makapamuhay ng magkakasama ang mga mamamayan ng may kaligtasan, ng may paggalang sa ibang kultura at pag-iisip ng bawat isa; hinihikayat na isagawa ang proyekto sa pamamagitan ng mga mamamayan upang isulong ang iba't ibang kultura,  internasyonal na palitan at kooperasyon; at upang lumikha ng kapaligiran na kung saan maaaring isulong ang internasyolisasyon habang tumataas ang internasyonal na kamalayan ng mga mamamayan sa Gifu Prefecture na pundasyon ng internasyonal na palitan batay sa lokal na komunidad.

 

Upang mapalawak ang regular na pagsasagawa ng pangmatagalan na proyekto sa maagap na paraan, kinakailangan namin ng tiyak na pinansyal na pondo. Kaya't kami ay nagagalak sa inyong pang-unawa at na makatanggap ng donasyon sa mga grupo o indibiduwal na nagnanais sumuporta sa aming layunin.

Ang GIC ay isang asosasyon para sa pampublikong interes, kaya't ang donasyon na inyong ibinigay ay maaaring isama sa tax exemption mula sa inyong income o corporate tax.