Unahan ng Pahina > Para sa lahat ng Dayuhan
Para sa lahat ng Dayuhan
Site para sa Multilingual na Impormasyon sa Pamumuhay

Pagbibigay-alam ng mga Kapaki-pakinabang na Impormasyon para sa mga Dayuhan para makampamuhay ng maayos.

 

アイコン 日本語 Japanese  アイコン 英語 English    アイコン ポルトガル語 Portuguese  アイコン 中国語 Chinese 
アイコン タガログ語 Tagalog  アイコン ベトナム.png Vietnam アイコン 韓国語 Korean アイコン スペイン語 Spanish

 

1. Maaaring kumunsulta tungkol sa mga problema sa buhay

Consultation Center para sa mga Banyagang Residente ng Prepektura ng Gifu アイコン 外部リンク

アイコン 日本語 アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン タガログ語 アイコン ベトナム.png 15 iba pang mga wika
 Tutulong kami sa mga konsultasyon tungkol sa mga problema sa iyong buhay.

2.Mga kapaki-pakinabang na Impormasyon na dapat malaman kung sakaling magkaroon ng sakuna

Gifu Prefectural Disaster Prevention Portal アイコン 外部リンク アイコン 日本語 アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン タガログ語 アイコン ベトナム.png 12 iba pang mga wika
 Emergency Information sa Prepektura ng Gifu

Disaster Prevention Information para sa mga Ilog sa Prepektura ng Gifu アイコン 外部リンク アイコン 日本語 アイコン 英語 
 Impormasyon sa Pag-iwas sa Sakuna ng Ilog ng Prepektura ng Gifu

・ Flyer Awareness sa pag-iwas sa kalamidad PDFダウンロードボタン アイコン 日本語 アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン タガログ語 アイコン ベトナム.png

 Mga aksyon kapag may natural na kalamidad

Emergency Weather Information(Japan Meteorological Agency)アイコン 外部リンク アイコン 日本語 アイコン 英語
 Impormasyon sa panahon, lindol, bagyo, pagsabog ng bulkan, atbp.,

 

3.Gustong malaman ang kapaki-pakinabang na impormasyon sa kaso ng sakit o pinsala

Gifu Medical Facility Portal アイコン 外部リンク アイコン 日本語 アイコン 英語 
 Impormasyon sa mga Medikal na Institusyon sa Prepektura ng Gifu

Multilingual Medical Questionnaire (Kanagawa International Foundation) アイコン 外部リンク アイコン 日本語 アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン タガログ語 アイコン 韓国語 アイコン スペイン語 18 iba pang mga wika
 Tumutulong na ipaliwanag ang mga sintomas ng sakit o pinsala sa doktor sa ospital.

 

Medical Handbook (Ibaraki International Association)  アイコン 外部リンク アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン タガログ語 アイコン 韓国語 アイコン スペイン語 18 iba pang mga wika
 Check sheet type questionnaire. Isang handbook na naghahatid ng mga sintomas ng bawat bahagi ng katawan gamit ang check sheet.

Pagbabakuna sa wikang banyaga at kalusugan ng bata アイコン 外部リンク

 (Vaccine Reasearch Center)

アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン タガログ語 アイコン 韓国語 アイコン スペイン語 14 iba pang mga wika
 Paliwanag tungkol sa mga nilalaman ng pagbabakuna

 

Tokyo English Life Telephone アイコン 外部リンク アイコン 英語
 電話による心のケア

 

4.Kapaki-pakinabang na Impormasyon para sa pang-araw-araw na buhay

Textbook sa kaligtasan ng trapiko para sa mga Dayuhan  アイコン 外部リンク アイコン 日本語 アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン ベトナム.pngのサムネイル画像
 Textbook para sa pag-aaral ng mga patakaran sa trapikoMultilingual na Impormasyon sa Pamumuhay アイコン 外部リンク

アイコン 日本語 アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン タガログ語

15 iba pang mga wika
 Maaari kang mag-download ng guidebook sa 15 wika na nagbubuod ng pangunahing impormasyong kailangan para sa paninirahan sa Japan.

  

5.Iba pa

Immigration Services Agency of Japan アイコン 外部リンク アイコン 日本語 アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン タガログ語 アイコン 韓国語 アイコン スペイン語 14 iba pang mga wika
Iba't-ibang mga katanungan may kinalaman proseso ng imigrasyon at paninirahan sa pamamagitan ng telepono.

 

・Guidebook para sa mga pamamaraan ng aplikasyon

 (Nagoya Immigration Bureau)   アイコン 日本語

  Gabay sa pamamaraan ng aplikasyon PDFダウンロードボタン 
 Gabay sa pamamaraan ng pagbabago PDFダウンロードボタン 
 Gabay sa pamamaraan ng sertipikasyon PDFダウンロードボタン  

  Iba pang guidebook ng pamamaraan PDFダウンロードボタン 

Japanese Language Learning /Lifestyle Handbook (Agency para sa Cultural Affairs)   アイコン 外部リンク アイコン 日本語 アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン 韓国語 アイコン スペイン語
 Pangangailangan ng pag-aaral ng Japanese, impormasyon tungkol sa pag-aaral ng Japanese at pang-araw-araw na buhay, at panimulang kaalaman sa Japanese.