Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Ukol sa mga Pangunahing Medical Institution na tumatanggap ng mga Dayuhang Pasyente1 (Address・Telephone No.) Ukol sa mga Pangunahing Medical Institution.png
2  (Address・Telephone No.) Ukol sa mga Pangunahing Medical Institution.png PDFダウンロードボタン   
Health Center Consultation Counter.jpg