Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Para sa lahat ng dayuhang nagtatrabaho sa loob ng Prepektura

Ahensiya ng konsultasyon para sa mga dayuhang manggagawa

Telephone Consultation Service para sa mga Dayuhang Manggagawa(External link)

I-click dito para sa isang telephone consultation desk sa banyagang wika tungkol sa mga kondisyon sa pagtatrabaho, atbp. (mga link sa Foreign Workers Consultation Corner).

 

Working Condition Consultation Hot line(External link)

Ang "Working Conditions Consultation Hotline" ay isang proyekto na kinomisyon ng Ministry of Health, Labor and Welfare. Tumutugon sa mga konsultasyon sa mga araw na sarado ang mga Labor Standards Inspection Office, o tuwing Sabado at Linggo, at maaaring makatanggap ng mga libreng konsultasyon sa telepono sa mga wikang banyaga mula saanman sa bansa tungkol sa mga kondisyon sa pagtatrabaho, atbp.

Guide sa Labour Bureaus na may Foreign Workers Consultation Service(Adviser para sa mga Banyagang Manggagawa (External link)

I-click dito upang makipag-ugnayan sa amin sa wikang banyaga upang talakayin ang mga kondisyon sa pagtatrabaho, atbp.
※Simula Abril 1, 2022. Pakitandaan na maaaring magbago ang mga araw at oras ng pagbubukas.

 

Gifu Labor Bureau Consultation Desk para sa mga Banyagang Manggagawa.External link