Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Mangyaring makipagtulungan sa survey ng "Junior High School, Night School"! (Paunawa mula sa Board of Education ng Gifu Prefecture)


Mangyaring makipagtulungan sa survey ng "Junior High School, Night School"!

Ang Board of Education ng Gifu Prefecture ay nagsasagawa ng questionnaire tungkol sa Junior High School, Night School. Kung maaari kang makipagtulungan sa questionnaire, mangyaring sagutin mula sa QR code sa flyer.

 

Flyer

夜間中学アンケート_タガログ語(Tagalog).png

 

PDFダウンロードボタン