Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
【Para sa mga gustong Lumahok】 Medical Interpreter Volunteer Training 2021(Online)

Medical Interpreter Volunteer Training 2021(Online)

 

   Magbibigay kami ng pagsasanay upang matutunan ang mga basic na kaalaman sa medikal na interpretasyon upang ang mga dayuhang residente na hindi marunong magsalita ng Japanese ay makatanggap ng mga medikal na eksaminasyon sa mga medikal na institusyon nang may kapayapaan ng isip. 

 

Kailan:

2021 Nobyembre 20 (Sabado)   10:00-13:00

2021 Nobyembre 21 (Linggo)     10:30-12:00、13:00-14:30

2021Disyembre 4 (Sabado)        10:00-12:30

 

Saan:Online(gamit ang Zoom)

 

Target na Wika:Portuguese・Intsik・Tagalog・Vietnamese

 

Target na tao:

 ◯Mga dayuhan na maaaring magsalita sa alinman sa mga target na wika at ang level ng Japanese ay katumbas ng Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N2 o mas mataas.

 ◯Mga Japanese na nakakapagsalita sa alinman sa mga target na wika

 ◯Gifu International Center Medical Interpreter Volunteers

 

Bayad:LIBRE 

 

Nilalaman ng Training: ※ang mga lectures ay nasa wikang Hapon

  Nobyembre 20:Tungkulin at moralidad bilang isang medikal na interpreter, pangunahing kaalaman tungkol sa Japanese medical system

  Nobyembre 21:Basic na kaalaman sa medisina

  Disyembre 4:Role-play interpreting training kasama ang mga estudyante ng Gifu University School of Medicine

 

Para sa mga Katanungan・Aplikasyon:Gifu International Center

     TEL:058-214-7700、E-mail:gic@gic.or.jp

 

Mangyaring suriin ang leaflet para sa iba pang mga detalye.↓

med flyer.png

PDFダウンロードボタン