Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Libreng Konsultasyon ng mga Kawani ng Nagoya Immigration

Ang isang libreng konsultasyon ay gaganapin ng mga kawani ng Immigration Bureau ng Nagoya para sa mga dayuhan na nakatira sa prefecture.
 
【タガログ語】R3入管相談チラシ(12月-3月).png