Wakakusa Classroom (gaganapin Online sa ZOOM) - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Wakakusa Classroom (gaganapin Online sa ZOOM)

Seki City International Association
(sa loob ng Seki City Residents’ Cooperation Division)

電話番号0575-23-6806

メールアドレス

shiminkyodo@city.seki.lg.jp

Sa opisyal na homepage

Bawat sariling Bahay

Format ng Silid-aralan

(Ongoing online)

Silid-aralan para sa suporta sa pag-aaral nang mga Junior High School sa lungsod na hindi sariling wika ang wikang Hapon. Pambansang wika (Kokugo), Matematika, Ingles at iba pang asignatura at suporta sa takdang-aralin, sumusuporta ayon sa antas para mapabuti ang pangunahing kakayahang pang-akademiko.

Target / Pamantayan sa Paglahok

Para sa mga estudyante sa Junior High School na nakatira sa Seki na hindi sariling wika ang wikang Hapon.

Panahon

Buong taon,    Mayo ~ Marso ng susunod na taon.

Araw / Oras

1 beses sa 1 linggo 
※ Kumonsulta sa guro

Mga Bayad atbp

Bayad sa Kurso:
¥2,000 para sa 1 Taon

Pagpapalista / Enrollment

Mula katapusan ng Abril hanggang sa simula ng Mayo ng bawat taon
(Maaari rin sa kalagitnaan ng semestre)

Uri ng Klase

One-on-one na pagtuturo/Maliit na grupo(maliit na grupo depende sa bilang (mga 2 katao sa isang grupo))

Mga Nilalaman ng Klase

Gramatika/Pagbasa at pagsulat/At iba pa

Antas ng Klase

Itutugma sa level ng Indibidwal

Introduksyon ng Grupo

Itinataguyod ng Seki City International Exchange Association ang internasyonal na pagpapalitan at magkakasamang kultura sa larangan ng edukasyon, kultura, akademya, industriya, at ekonomiya, at nagtataguyod ng pagkakaunawaan sa isa’t isa habang ang mga taong naninirahan sa rehiyon ay nakikipag-ugnayan sa mga tao sa buong mundo. Ang layunin ng mga aktibidad ay palalimin ang pakikipagkaibigan sa lokal na komunidad, magkaroon ng mayamang internasyonal na pananaw, at mag-ambag sa pag-unlad ng isang lungsod na puno ng pag-asa.

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!