Tawara Tsubasa Classroom - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Tawara Tsubasa Classroom

Seki City International Association
(sa loob ng Seki City Residents’ Cooperation Division)

電話番号0575-23-6806

メールアドレス

shiminkyodo@city.seki.lg.jp

Sa opisyal na homepage

Tahara Fureai Center
1426-1 Nishitahara, Seki-shi
(may mga paradahan) LIBRE!

Format ng Silid-aralan

Ang klase na ito ay para sa mga mag-aaral sa elementarya at Junior High School na ang katutubong wika ay hindi Japanese.
Nagbibigay kami ng suporta sa pag-aaral na naaayon sa antas ng bawat mag-aaral, na may pagtuon sa takdang-aralin.

Target / Pamantayan sa Paglahok

Ang mga mag-aaral sa elementarya at Junior High School sa Seki City
at ang kanilang mga magulang ay maaaring maghatid at sumundo sa kanila.

Panahon

Mula Hunyo hanggang Pebrero ng sumusunod na taon.
Buong 26 beses (Sarado kapag bakasyon ng Summer at Winter)

Araw / Oras

Biyernes
1 oras sa pagitan ng 15:00 at 18:00
 ayon sa kalendaryo ng kurso.

Mga Bayad atbp

Bayad sa Kurso:
¥1,200 kada taon
Bayad sa Seguro:
¥800 kada taon
※ Ang mga magkakapatid ay maaaring kumuha ng kurso sa pamamagitan ng
    pagbabayad lamang ng Insurance premium na ¥800 

Pagpapalista / Enrollment

Mula katapusan ng Abril hanggang sa simula ng Mayo ng bawat taon
(Maaari rin sa kalagitnaan ng semestre)

Uri ng Klase

One-on-one na pagtuturo/Maliit na grupo(Maliit na grupo (Mga 2 hanggang 3 katao sa isang grupo))

Mga Nilalaman ng Klase

Pagbasa at pagsulat/At iba pa

Antas ng Klase

Itutugma sa level ng Indibidwal

Introduksyon ng Grupo

Itinataguyod ng Seki City International Exchange Association ang internasyonal na pagpapalitan at magkakasamang kultura sa larangan ng edukasyon, kultura, akademya, industriya, at ekonomiya, at nagtataguyod ng pagkakaunawaan sa isa’t isa habang ang mga taong naninirahan sa rehiyon ay nakikipag-ugnayan sa mga tao sa buong mundo. Ang layunin ng mga aktibidad ay palalimin ang pakikipagkaibigan sa lokal na komunidad, magkaroon ng mayamang internasyonal na pananaw, at mag-ambag sa pag-unlad ng isang lungsod na puno ng pag-asa.

Mensahe

Sinusuportahan rin ang mga klase sa Hapon at Matematika at iba pang mga takdang-aralin.

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible