Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu (Mayo, 2020)」

Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu  (Mayo 2020)」

Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu」

Para sa Karagdagang impormasyon, mangyaring pumunta sa sumusunod na link: 

PDFダウンロードボタン   

県広報5月(タガログ語).jpg