Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Gifu Prefecture Compliance Fund to Prevent Spread of COVID-19"

Gifu Prefecture Compliance Fund to Prevent Spread of COVID-19"

 

Panahon ng aplikasyon : 2020 Abril 23 (Huwebes) hanggang 2020 Mayo 20 (Miyerkoles)

 

〇Mangyaring mag-apply sa pamamagitan ng registered mail o online (ang mga online application ay magsisimula sa Abril 30 (Miyerlkoles)

 

〇Mangyaring tingnan ang website ng Gifu Prefecture para sa mga detalye tungkol sa dokumentong isinumite (nasa wikang Hapon lamang).

 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/shingata_corona_kyugyoyosei.html

 

Mga Katanungan sa Compliance Fund to Prevent Spread of COVID-19 Consultation Center (call center)

 

Numero ng Telepono : 058 - 278 - 2551

 

Oras : 8:30 ng umaga hanggang 17:15 ng hapon (ang mga linya ay bukas rin ng  Sabado, Linggo, at Pista Opisyal)

 

Tignan ang iba pang karagdagang Impormasyon ukol sa Compliance Fund