Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Gifu Prefecture Compliance Fund to Prevent Spread of COVID-19"(pansamantalang pangalan)

 

Eligible na mga Negosyo at mga Kondisyon

 

Eligible

 

・Mga maliit at medium-sized businesses, at mga nagpapatakbo ng sariling negosyo na pinakiusapan pansamantalang mag-shut down ng operasyon o iklian ang business hours alinsunod sa State of Emergency na pinataw sa buong Japan.

Mga Kondisyon

・Buong kooperasyon* sa mga pakiusap tulad ng pagsuspinde ng operasyon, atbp, mula Abril 18 hanggang Mayo 6.

・Ang negosyo ay itinatag bago Abril 18 at may aktibong operasyon.

・Kailangan may opisina sa loob ng prepektura na nagsuspinde ng operasyon (tumutukoy rin sa mga businesses na nasa ibang prepektura ang main office)

Ang mga bar, restaurant, cafe, atbp na hindi hinihiling na magsara ay eligible rin kung paikliin ang business hours upang maiwasan magbukas sa gabi mula 20:00 hanggang 5:00 sa susunod na umaga.(eligible rin ang mga businesses na nagsuspinde ng buong araw na operasyon.)

Ang "buong kooperasyon" ay tumutukoy sa pagsuspinde ng business operations, atbp sa buong period mula Abril 18 hanggang Mayo 6.

Halaga

¥500,000 bawat business

Pamamaraan ng Aplikasyon

■ Panahon ng pagtanggap ng Aplikasyon

 Abril 23, 2020 (Huwebes) hanggang (hindi pa napagpasiyahan)

■Paraan ng Aplikasyon

 Koreo

Hindi maaaring gawin ang aplikasyon online o dalhin ng personal.

■Mga dokumentong kailangan sa Aplikasyon (pansamantala)

 Mangyaring mag-apply sa pamamagitan ng paglalakip ng mga sumusunod na dokumento sa "Compliance Fund Application Form" na kumpeltong na fill-upan. (Para sa mga korporasyon, kailangan isulat ang "Corporate Number")

 ・Mga dokumento na magpapatunay ng aktibong operasyon ng negosyo

   hal.) Kopya ng Tax Return (kakute-shinkoku), business license (eigyo-kyokasho) batay sa batas at regulasyon, mga accounting log bago magsuspinde ng operasyon, atbp.

 ・Mga dokumento na magpapatunay ng pagsuspinde ng operasyon

   hal.) Kopya ng accounting log na nagpapakita ng business income tulad ng sales. Dokumento na malinaw na nagpapakita sa ibang tao na suspendido ang operasyon ng negosyo (printed copy ng company website na inaanunsyo na sarado sa nasabing panahon o flyer/leaflet na naga-anunsyo na sarado ang negosyo), atbp.

 ・Written oath (opisyal na deklarasyon na ang nilalaman ng aplikasyon ay hindi naglalaman ng maling impormasyon)

 ・Kopya ng passbook (bankbook)

 

Listahan ng mga Business na sumunod sa request

 

■Listahan ng mga negosyo o pasilidad na sumunod sa request ng prepektura

 Para sa mga negosyo o kumpanya na naki pagtulungan bilang tugon sa kahilingang mag-shutdown mula sa Gifu Prefecture, ang pangalan ng pasilidad o kumpanya (pangalan ng tindahan) ay ilalathala sa opisyal na website ng Gifu Prefecture.

 

 

Planong Aktibidad

 

 ■Ang pag-anunsyo ng application guideline at pagtanggap ng aplikasyon: Abril 23 (Huwebes) (hindi pa napagpapasiyahan)

 ■Pagbibigay ng Tulong Pananalapi .....unang bahagi ng Mayo (hindi pa napagpapasiyahan)

 

Para sa mga Katanungan

Compliance Fund Consultation Center (call center)   

 

058 - 278 - 2551  (8:30 ~ 17:15) 

 

※pansamantalang maghahandog ng konsultasyon ng weekdays, weekends at holidays

 


Sanggunian

COVID-19 upang maiwasan ang pagkalat, Tulong Pananalapi  (pansamantalang pangalan) Outline ng Pagpapatupad (mungkahi)

Mga Madalas na Itanong (Q & A) 

 

i-click lamang po   PDFダウンロードボタン  594KB

 

 

Listahan ng mga Establishment na Eligible para sa Compliance Fund    PDFダウンロードボタン