Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Gifu Prefecture Compliance Fund to Prevent Spread of COVID-19"

Panahon ng aplikasyon:

      Abril 23, 2020 (Huwebes) hanggang Mayo 20, 2020 (Miyerkoles) postmark sa sobre

・ Application Guidelines : PDFダウンロードボタン   

・ Attached List 1 : PDFダウンロードボタン   

 Attached List 2 PDFダウンロードボタン  

 

Mag-apply sa pamamagitan ng registered mail o online (ang mga online application ay magsisimula sa Abril 30 (Miyerkoles).

Mangyaring tingnan ang website ng Gifu Prefecture para sa mga detalye tungkol sa mga dokumento ng aplikasyon na isinumite (wikang Hapon lamang).

 

 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/shingata_corona_kyugyoyosei.html

 

 

Para sa mga Katanungan tungkol sa Compliance Fund:

COVID-19 Compliance Fund Consultation Center (Call Center) 

Telepono  058 - 278 - 2551

Oras :  8:30 ~ 17:15 (bukas din ang linya ng Sabado, Linggo at Pista Opisyal)

 

 

Mga Konsultasyon sa Wikang Banyaga:

Ang mga opisinang ito ay magbibigay ng interpretation service sa pagitan ng mga aplikante at sa itaas na Call Center

 

Consultation Center para sa mga Banyagang Residente ng Gifu Prefecture

Telepono: 058-263-8066       Araw at Oras: Linggo ~ Biyernes,  9:00 ~ 18:00

 

 

Kamo Prefectural Branch Office

Telepono: 0574-25-1858    (Portuguese)  Lunes ~ Biyernes,  9:00 ~ 16:00 

                         (Tagalog)     Lunes, Miyerkoles at Biyernes,  9:00 ~ 16:00

Seino Prefectural Branch Office

Telepono:  0584-73-3520     (Portuguese) 

                                            Lunes, Miyerkoles at Biyernes,  9:15 ~ 16:00

 

 

 I-click dito para sa karagdagang Impormasyon sa Compliance Fund