Unahan ng Pahina > Tungkol sa GIC
Tungkol sa GIC
Pagpapahiram ng Salon・Meeting Room

Pinahihiram ng GIC ang espasyo ng International Exchange Salon (open space sa opisina na may kapasidad na 20 katao) at meeting room (may kapasidad na 30 katao bawat kuwarto) bilang lugar para sa mga isinasagawang nonprofit na aktibidad ng "Sama-samang Pamumuhay ng Iba't ibang Kultura o TabunkaKyousei" at International Exchange. Mangyaring gamitin para sa pagpupulong, pagsasanay at pag-aaral may kinalaman sa "Sama-samang Pamumuhay ng Iba't ibang Kultura o TabunkaKyousei"o International Exchange at iba pa.

 

salon 1.png
International Exchange Salon

 

Para sa mga nagnanais gumamit, basahin at unawaing mabuti ang mga paalaala para sa paggamit ng pasilidad. Punan ang application form para sa paggamit ng pasilidad at ipadala ang aplikasyon sa pamamagitan ng FAX, E-mail o dalhin sa tanggapan ng International Center.

 

Download ng Paalaala sa Paggamit PDFダウンロードボタン 28.0KB
Download ng Facilities'Application Form Wordダウンロードボタン 168KB

 

※LIBRE o walang bayad ang paggamit. Maaaring gamitin sa oras na bukas o business hours ng International Center. Ang pagtanggap ng aplikasyon para sa paggamit ng pasilidad ay mula sa unang araw ng dalawang buwan bago ito gamitin.

 

※May pagkakataon na gagamitin rin ng iba ang pasilidad maliban sa mga aplikante, kaya't hinihiling namin ang inyong pang-unawa.