Unahan ng Pahina > Tungkol sa GIC
Tungkol sa GIC
Pagpapahiram ng Bandila

Ang GIC ay nagpapahiram ng bandila ng libre para sa aktibidad ng nonprofit organization kung ang layunin lamang ng paggamit nito ay para sa International Exchange atbp.

 

Bilang patakaran sa paghiram・pagsauli, ang pahihiramin lamang ay ang mga pupunta ng personal sa International Center upang manghiram, hinihiling namin ang inyong pang-unawa.

 

Ipinahihiram na mga Bagay

Pangalan Uri
Bandila o Flag 113 mga Bansa・Rehiyon
Flag Pole, Stand, Tuktok o Dulong Bahagi ng Pole (Kantou)

(2m,3m)

Haba ng Pole (2m,3m)
Desk Flag

113 mga Bansa・Rehiyon

Desktop Stand para sa Desk Flag

Gawa sa Metal (2 o 3 stand)

Gawa sa Plastik (2stand)

 

Download ng Listahan ng Bandila   PDFダウンロードボタン 84KB

Download ng Listahan ng Desk Flag PDFダウンロードボタン 81KB

 

 

Paala-ala sa Paghiram

May kaukulang bayad para sa aktuwal na gastos para sa repair o panunumbalik sakaling ito ay marumihan o mawala.

 

 

Paraan ng Paghiram

Makipag-ugnayan may kinalaman sa gagamitin na bandila・pangalan ng bansa ng desk flag, bilang o piraso, at tagal ng paggamit sa pamamagitan ng telepono, sulat, fax o e-mail sa loob ng isang linggo bago ito gamitin.

 

Bilang karagdagan, sa pagpunta sa International Center, dalhin ang acknowledgement receipt o resibo para sa paghiram o pagsasa-uli.

 

Download ng Acknowledgement Receipt o Resibo Wordダウンロードボタン 15KB