Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Pagsakay sa kotse, laging isuot ang seatbelt [Seat belt/child restraint usage month (Oktubre)]

1004 【タガログ語】シートベルト.png  PDFダウンロードボタン