Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Tugon sa Patuloy at Mabilis na Pagkalat ng Impeksyon sa "7th Wave"

「第7波」感染急拡大継続への対応(延長).png