Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Kahilingan sa Pagpapaikli ng Business hours at ihinto ang pagsisilbi ng mga inuming nakalalasing sa mga restawran, atbp. (Re-extended Period)
Kahilingan sa Pagpapaikli ng Business hours at ihinto ang pagsisilbi ng mga inuming nakalalasing sa mga restawran, atbp.

(Re-extended Period)

 

(Ang may underline na bahagi ay ang pagbabago dahil sa pagpapalawig ng panahon ng "Designated Area to Enforce Priority Measures")

 

1  Target Area 

・ Lahat ng 42 Munisipalidad sa Prepektura

2  Panahon ng Kahilingan

60 days period. Mula Enero 21 (Biyernes) hanggang Marso 21 (Lunes)

3  Detalye ng Kahilingan

    <Third-party certified na tindahan (tindahan na may mga sticker para sa mga tindahan na nagpapatupad ng mga countermeasures sa pagpigil ng Impeksyon)>

※ Kahilingan ① hanggang ika-6 ng Marso (Linggo). Pagkatapos ng ika-7 ng Marso (Lunes), pipili ang third-party certified na tindahan ng alinman sa ① o ②.

※ ①Kahilingan na paikliin ang business hours mula 5:00 hanggang 20:00 at pagsususpinde ng buong araw ng pagsisilbi ng mga inuming nakalalasing (kabilang ang pagdadala ng mga customer)

※ ②Pinaikli ang oras ng negosyo ay mula 5:00 hanggang 21:00, at ang mga inuming nakalalasing ay maaaring isilbi mula 11:00 hanggang 20:00 lamang

※ <Hindi Certified na Tindahan>

※ ③Kahilingan na paikliin ang business hours mula 5:00 hanggang 20:00 at pagsususpinde ng buong araw ng pagsisilbi ng mga inuming nakalalasing (kabilang ang pagdadala ng mga customer)

※ <Ugaliin>

・ Iwasan ang kumain ng higit sa 5 tao sa iisang mesa ng parehong grupo

※ Nakatapos man sa pagbabakuna・test package system paiiralin pa rin ang behavioral restrictions.

4  Target Industries 

・ Restawran:Restawran(kasama na ang mga Izakaya), Coffee shop, atbp. (hindi kasama ang delivery at take-out services, atbp. Ang mga Wedding Halls ay kapareho ng pagturing sa mga restwaran.)

・ Amusement Facilities, atbp.:Bar, Karaoke box, atbp., mga tindahan na may business permit sa ilalim ng Food Sanitation Law (hindi kasama ang mga pasilidad tulad ng Internet cafe at manga café na inaasahang gagamitin para sa pangmatagalang pananatili sa gabi.)

5  Compliance Fund 

・ Compliance Fund ay para sa buong panahon ng kahilingan per day

<Sa kaso ng ① at ③>

Small/ Medium businesses:¥30,000 ~ ¥100,000

      Large Businesses:Decrease in daily sales x 0.4 (store per day)

      (hanggang ¥200,000. Maaari din itong piliin ng Small/ medium businesses)

<Sa kaso ng ②>

Small/ Medium businesses:¥25,000 ~ ¥75,000

      Large Businesses:Decrease in daily sales x 0.4 (store per day)

      (hanggang ¥200,000. Maaari din itong piliin ng Small/ medium businesses)

6  Mga Pag-uutos at Multa

   ・Para sa mga restaurant na hindi tumutugon sa mga kahilingan, uutusan kayo na umaksyon at/o mamultahan (hanggang ¥200,000).