Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
COVID-19, Kumakalat ang OMICRON Strain

 COVID-19, Kumakalat ang Omicron Strain    

  

○ Sa kasalukuyan, ang pagkalat ng impeksyon ng OMICRON ay mabilis na umuusad sa buong bansa, at ang impeksiyon ay nasa yugto na rin ng pagkalat sa Prepektura ng Gifu.

○ Upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay, mangyaring magsagawa ng mga pangunahing hakbang sa pagkontrol sa impeksyon (pagsuot ng mask, paghuhugas ng mga kamay, pag-iwas sa 3 C's, patuloy na bentilasyon, at pagtigil sa iyong mga aktibidad kapag masama ang pakiramdam mo).