Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
"Gifu Prefecture Compliance Fund upang Maiwasan ang Pagkalat ng COVID-19 (5th)

"Gifu Prefecture Compliance Fund upang Maiwasan ang Pagkalat ng

COVID-19 (5th)

Kaugnay sa Pagpapaikli ng Business Operating Hours"

Implementation Outline

 

 

1.Outline

 Ang Compliance Fund ay ibibigay sa mga business operators na sumusunod ng lubos sa kahilingan na paikliin ang business hours sa buong panahon na hinihiling ng prepektura, upang makontrol ang pagkalat ng COVID-19 na lumalawak araw-araw.

ng gobernador bilang isang lugar kung saan ang cluster ng COVID-19 ay naganap sa panahon ng kahilingan (2021 Abril 26 hanggang 2021 Hunyo 20) hanggang sa petsa kung kailan madesisyonan mabigyan ng compliance fund.

 

2.Proseso ng Aplikasyon

 Ang aplikasyon para sa Compliance Fund (5th) ay para sa mga natugunan ang lahat ng criteria sa ibaba.

()Ang mga business operators ay dapat na nakipagtulungan sa mga sumusunod na kahilingan (kabilang ang mga kaso kung saan ang negosyo ay sarado sa lahat ng araw sa panahon ng kahilingan).

Target na Business- Restawran o Inuman

  ※Restawran (kabilang ang Izakayas), mga cafes atbp.,  (hindi kasama ang delivery at take-out services atbp.,)

Entertainment/Amusement facilities atbp.

mga bar, karaoke box, atbp, na may business permit alinsunod sa Food Sanitation Law (hindi kasama ang mga pasilidad tulad ng internet at manga cafe).

Wedding Hall (nalalapat mula 2021 Hunyo 1)

Wedding Hall na may business permit alinsunod sa Food Sanitation Law

()Ang Business branch ay naka address sa Gifu Prefecture at may business permit alinsunod sa Food Sanitation Law.

()Sa loob ng request period, may mga permit na kinakailangan sa pagpapatakbo sa uri ng negosyo.

()Ganap na makipagtulungan sa Prepektura sa buong panahon ng kahilingan.

()Ang negosyo ay kainan at inuman, o Entertainment/Amusement Facility na nagpapatakbo sa pagitan ng 20:00 (8:00 PM) at 5:00 AM bago ang panahon ng kahilingan.

  Eligible din ang ang mga tindahan na kusang nagpaikli ng business hours para sa layuning mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 mula noong 1st Wave (2020 Abril 18).

()Ang aplikante ay may awtoridad na magpasya ng business hours, business operation atbp, ng target na business branch.

()Sa kaso ng mga kainan at inuman na may entertainment (tulad ng mga hostess o host clubs), karaoke, at live house, dapat nakagawa at nagsumite ng Infection Prevention Measures Manual na nakumpirma

()Walang mali o panlilinlang sa aplikasyon "Compliance Fund 1st  ~ 4th  upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19".

()Walang sinuman sa mga namamahala ng negosyo ay miyembro/ konektado sa criminal gang/ organization (boryokudan).

(10) Ang applicant ay hindi indibidwal o korporasyon na nago-operate ng business na na-identify ng gobernador bilang isang lugar kung saan ang cluster ng COVID-19 ay naganap sa panahon ng kahilingan (2021 Abril 26 hanggang 2021 Hunyo 20) hanggang sa petsa kung kailan madesisyonan mabigyan ng compliance fund.

(11)Ang negosyo ay dapat na nakakuha ng isang "Sticker for Business Branches Implementing COVID-19 Measures" na mahigpit na sumunod sa Mga Alituntunin para sa Bawat Uri ng Negosyo at "Behavior Guidelines for Living Through COVID-19 Society".

2.Proseso ng Aplikasyon

 Ang aplikasyon para sa Compliance Fund (5th) ay para sa mga natugunan ang lahat ng criteria sa ibaba.

()Ang mga business operators ay dapat na nakipagtulungan sa mga sumusunod na kahilingan (kabilang ang mga kaso kung saan ang negosyo ay sarado sa lahat ng araw sa panahon ng kahilingan).

Target na Business- Restawran o Inuman

  ※Restawran (kabilang ang Izakayas), mga cafes atbp.,  (hindi kasama ang delivery at take-out services atbp.,)

Entertainment/Amusement facilities atbp.

mga bar, karaoke box, atbp, na may business permit alinsunod sa Food Sanitation Law (hindi kasama ang mga pasilidad tulad ng internet at manga cafe).

Wedding Hall (nalalapat mula 2021 Hunyo 1)

Wedding Hall na may business permit alinsunod sa Food Sanitation Law

()Ang Business branch ay naka address sa Gifu Prefecture at may business permit alinsunod sa Food Sanitation Law.

()Sa loob ng request period, may mga permit na kinakailangan sa pagpapatakbo sa uri ng negosyo.

()Ganap na makipagtulungan sa Prepektura sa buong panahon ng kahilingan.

()Ang negosyo ay kainan at inuman, o Entertainment/Amusement Facility na nagpapatakbo sa pagitan ng 20:00 (8:00 PM) at 5:00 AM bago ang panahon ng kahilingan.

  Eligible din ang ang mga tindahan na kusang nagpaikli ng business hours para sa layuning mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 mula noong 1st Wave (2020 Abril 18).

()Ang aplikante ay may awtoridad na magpasya ng business hours, business operation atbp, ng target na business branch.

()Sa kaso ng mga kainan at inuman na may entertainment (tulad ng mga hostess o host clubs), karaoke, at live house, dapat nakagawa at nagsumite ng Infection Prevention Measures Manual na nakumpirma

()Walang mali o panlilinlang sa aplikasyon "Compliance Fund 1st  ~ 4th  upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19".

()Walang sinuman sa mga namamahala ng negosyo ay miyembro/ konektado sa criminal gang/ organization (boryokudan).

(10) Ang applicant ay hindi indibidwal o korporasyon na nago-operate ng business na na-identify ng gobernador bilang isang lugar kung saan ang cluster ng COVID-19 ay naganap sa panahon ng kahilingan (2021 Abril 26 hanggang 2021 Hunyo 20) hanggang sa petsa kung kailan madesisyonan mabigyan ng compliance fund.

(11)Ang negosyo ay dapat na nakakuha ng isang "Sticker for Business Branches Implementing COVID-19 Measures" na mahigpit na sumunod sa Mga Alituntunin para sa Bawat Uri ng Negosyo at "Behavior Guidelines for Living Through COVID-19 Society".

 

3.Halaga

<Kalkulasyon ng halaga ng pagbabayad bawat araw>

Orihinal na kahilingan ng Gifu Prefecture】

 〇Small at Medium scale Businesses (tukuyin ang pang-araw-araw na gastos ayon sa daily sales ng nakaraang taon o bago ang nakaraang taon)

   ・Businesses na may daily average sales na ¥83,333 o mas mababa pa sa nakaraang taon o taon bago ang nakaraang taon : ¥25,000/araw

   ・Businesses na may daily average sales na¥83,333~¥250,000 : \25,000~¥75,000/araw 【(Daily sales ng nakaraang taon o bago noong nakaraang taon)×0.3】

   ・Businesses na may daily average sales na more than ¥250,000/araw : ¥75,000/araw

 〇Large scale Business (Small/ medium businesses ay maaari din piliin ang kalkulasyon na ito)

   ・Halaga ng decrease sa daily average sales x 0.4(Maximum:¥200,000)

Semi-State of Emergency Comprehensive Measures】

  〇Small at Medium scale Businesses (daily average sales ng nakaraang taon o bago noong nakaraang taon)

   ・May daily average sales na ¥75,000 o mas mababa pa ng nakaraang taon o bago noong nakaraang taon : \30,000/araw

  ・May daily average sales na ¥75,000~¥250,000 : ¥30,000/araw~¥100,000/araw

  【(Sales bawat araw ng nakaraang taon o bago noong nakaraang taon)×0.3】

   ・Businesses na may daily average sales na more than¥250,000/araw : ¥100,000/araw

  〇Large scale Business (Small/ medium businesses ay maaari din piliin ang kalkulasyon na ito)

   ・Halaga ng decrease sa daily average sales x 0.4(Maximum:¥200,000)

4. Panahon ng pagtanggap ng aplikasyon

Mula 2021 Hunyo 22 (Martes) hanggang 2021 Agosto 23 (Lunes)

・2021 Agosto 23 (Lunes) postmarked

・Mangyaring tandaan na hindi kami tatanggap ng mga aplikasyon na lagpas na sa deadline.

 

5.Para sa mga Katanungan sa Compliance Fund (5th)

 Gifu Prefecture Compliance Fund upang Maiwasan ang Pagkalat ng COVID-19

 Consultation Counter (Call Center)

 TEL : 058-272-8192   (9:00AM hanggang 17:00PM)

I-check ang homepage ng Gifu Prefecture para sa iba pang mga detalye

 (wikang Hapon lamang). https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/148847.html


PDFダウンロードボタン