Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Ang Gifu Semi-State of Emergency Additional Preventive Measures na inilapat sa Prepektura ay makakansela sa Hunyo 20.
 

     Ang Gifu Semi-State of Emergency Additional Preventive Measures na inilapat sa Prepektura ay makakansela sa Hunyo 20.