Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
4th Wave Emergency Measures "Kahilingan sa Pagpapaikli ng Business Hours ng mga Restawran at Bars, atbp." (Extract)

4th Wave Emergency Measures

"Kahilingan sa Pagpapaikli ng Business Hours

ng mga Restawran at Bars, atbp." (Extract)

 

 

 

Issue: Abril 23, 2021

COVID-19 Infection Countermeasures HQ

Gifu Prefectural Government

 


 

Isang pakiusap na paikliin ang business hours ng mga inuman at kainan alinsunod sa Article 24, Paragraph 9 ng Special Measures Law.

 

・Target Industry:

①   Food and Drinking Establishments

・Restawran at bars (kasama dito ang mga izakaya), coffee shop, atbp.        

②   Entertainment Facilities, atbp.

・Bar, karaoke box, atbp. na may business permit nalinsunod sa Food Sanitation Law.

・Detalye ng Kahilingan:

Pagpapaikli ng Business Hours- 5:00 ~ 20:00

(Pag-alok ng alak- 11:00 ~ 19:00)

・Target Area: Sa pagsaalang-alang ng outbreak situation ng COVID-19 variants at bagong nahawang mga tao, target ang 9 cities:

Gifu, Ogaki, Tajimi, Seki, Minokamo,

Toki, Kakamigahara, Kani at Mizuho

・Request Period: Abril 26 (Lunes) ~ Mayo 11 (Martes), 16 days

・Cooperation Money: Ang makukuha bawat araw ay,

Bawat shop ng small/ medium businesses: \25,000 ~ \75,000

large businesses: Decrease in daily sales x 0.4

(Up to \200,000. Small/ medium businesses ay maaari din mapili)

 ※Babayaran kung ginawa ang pagpapaikli ng business hours sa buong requested period lamang.

※Tatanggapin din ang mga magsisimula ng Abril 27 o 28. Sa ganitong kaso, ang ibibigay na pera ay para sa 15 days o 14 days.

Hinihiling ang kooperasyon ng ibang industriya sa pagpapaikli ng business hours, atbp.

 

・Target industries at detalye ng kahilingan

Target Industries

Detalye ng Kahilingan

Exercise at amusement establishments

・Pagpapaikli ng Business Hours- 5:00 ~ 20:00

(Pag-alok ng alak- 11:00~ 19:00)

・Maximum bilang ng tao ay 5,000, at/o room accommodation rate requirement ay 50% or less.

Teatro, viewing area, sinehan, opera house

Meeting room, public hall, exhibit halls

Museum, art museam, library

Hotels (limitado sa mga bahagi na ginagamit pang salu-salo)

Amusement facilities (facilities na walang restaurant business permit alinsunod sa Food Sanitation Law)

Higit sa  1,000m2 na sari-sari store (maliban sa mga essential goods)

・Pagpapaikli ng Business Hours- 5:00 ~ 20:00

(Pag-alok ng alak- 11:00~ 19:00)

 

Higit sa 1,000m2 na service facilities (maliban sa mga essential services)

・Request Period: Abril 26 (Lunes) ~ Mayo 11 (Martes), 16 days

・Target Area: Parehas sa taget area ng food at drinking establishments