Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Gifu Prefecture Compliance Fund upang Maiwasan ang Pagkalat ng COVID-19 (3rd)

 

 

Gifu Prefecture Compliance Fund upang Maiwasan ang Pagkalat ng COVID-19 (3rd)

 

Kaugnay sa Pagpapaikli ng Business Operating Hours

Implementation Outline

 

1. Outline

 

Ang Compliance Fund (3rd) ay ibibigay sa mga business operators na sumunod ng lubos sa kahilingan na paikliin ang business hours sa buong panahon na hinihiling ng prepektura, upang makontrol ang pagkalat ng COVID-19 na lumalawak araw-araw. 

 

2. Proseso ng Aplikasyon

 

 Ang aplikasyon para sa Compliance Fund (3rd) ay para sa mga tumutugon sa alinman criteria (Section A) o (Section B) at natugunan ang mga kondisyon.

 

(Section A) Kung nakikipagtulungan sa kahilingan mula Enero 12, 2021 (Martes)

 

Panahon ng Kahilingan:  Enero 12, 2021 (Martes) ~ Pebrero 7, 2021 (Linggo)

 

Target na Business:  Kainan o inuman na nagsisilbi ng Alak (kasama ang mga Karaoke box, live house atbp., na nagsisilbi ng alak)

 

※Eligible ang mga business na nag-aalok ng alak at may business permit alinsunod sa "Food Sanitation Law".

 

※Hindi eligible ang mga take-out & delivery, supermarket o convenience stores na may eat-in space, kitchen cars, atbp.

 

Detalye ng Kahilingan:  Ang business hours ay pinaikli mula 5:00AM hanggang 8:00PM, at nagsisilbi lamang ng alak mula 11:00AM hanggang 7:00PM.

 

(Section B) Kung nakipagtulungan sa kahilingan mula Enero 16, 2021 (Sabado)  

 

Panahon ng Kahilingan:  Enero 16, 2021 (Sabado) ~ Pebrero 7, 2021 (Linggo)

 

Target na Business:

 

・Eating and drinking businesses- tulad ng restawran (kabilang ang izakaya), cafes, atbp, (hindi kasali ang mga home delivery at take-out)

 

・Entertainment Facilities, atbp.- tulad ng mga bar, karaoke box, atbp, na may business permit alinsunod sa Food Sanitation Law (hindi kasali ang mga Internet cafe at Manga cafe)

 

Detalye ng Kahilingan:  Ang business hours ay pinaikli mula 5:00AM hanggang 8:00PM, at nagsisilbi lamang ng alak mula 11:00AM hanggang 7:00PM.

 

Mga kondisyon na parehas sa Section A at Section B:

 

•Ang business branch ay naka address sa Gifu Prefecture.

•Sumunod ng lubos sa mga nilalaman ng kahilingan sa buong panahon na binigay.

• Ang applicant ay tao na may awtoridad na magpasya ng business hours, business operation atbp, ng target na business branch.

• Sa kaso ng mga kainan at inuman na may entertainment, karaoke, at live house, dapat nakagawa at nagsumite ng Infection Prevention Measures Manual na nakumpirma.

• Walang mali o panlilinlang sa aplikasyon para sa naunang "Compliance Fund (2nd) upang Maiwasan ang Pagkalat ng COVID-19".

• Walang sinuman sa mga namamahala ng negosyo ay miyembro/ konektado sa criminal gang/ organization (boryokudan).

• Ang applicant ay hindi indibidwal o korporasyon na nago-operate ng business na na-identify ng gobernador bilang isang lugar kung saan ang cluster ng COVID-19 ay naganap sa panahon mula Enero 11, 2021 (Lunes/ holiday) hanggang sa petsa kung kailan madesisyonan mabigyan ng compliance fund.

 

3. Halaga

 

Para sa Aplikasyon ng (Section A): ¥1,540,000

Para sa Aplikasyon ng (Section B): ¥1,380,000

 

4.  Panahon ng pagtanggap ng aplikasyon

 Mula 2021 Enero 27 (Miyerkoles) hanggang 2021 Pebrero 22 (Lunes)

   •Pebrero 22 (Lunes) balidong tatak ng koreo.

  • Mangyaring tandaan na hindi na tatanggapin ang mga aplikasyon na lagpas na sa deadline.

 

5. Para sa mga Katanungan sa Compliance Fund (3rd)

 

 Gifu Prefecture Compliance Fund upang Maiwasan ang Pagkalat ng

 COVID-19 (3rd )

 Consultation Counter (Call Center)

TEL: 058-272-8192 (9:00AM hanggang 17:00PM)

 

I-check ang homepage ng Gifu Prefecture para sa iba pang mga detalye (wikang Hapon lamang).

 

 https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/122433.html

PDFダウンロードボタン