Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Bukas na ang COVID-19 Consultation Center sa Wikang Banyaga

Para sa mga Dayuhang Residenteng Naninirahan sa Prepektura ng Gifu

Kung nilalagnat... inuubo...

                              parang nahawahan ng COVID-19...

Huwag mag self- medicate sa bahay.

Magpatingin sa doktor o sa pinaka malapit na pagamutan.

 ◇ Bago pumunta, tumawag muna kayo sa klinika.

 ◇ Kung kakailanganin, magagawa ang swab test sa klinika.

 

 

Kung hindi alam ang dapat gawin, tumawag sa...

COVID-19 Consultation Center sa Wikang Banyaga         TEL 058-263-8066

 

flyer  PDFダウンロードボタン  

 

 

【タガログ語】COVID-19外国語相談センターチラシ.png