Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
<Nangangalap ng mga gustong Lumahok> Medical Interpreter Volunteer Seminar 2020

Nangangalap ng mga gustong Lumahok


Medical Interpreter Volunteer Seminar 
2020 (ONLINE)

 


Pagsasanay sa Medical Interpreter para sa mga dayuhang residente na hindi pa pamilyar sa wikang Hapon ay maaaring makapagpatingin sa mga medikal na institusyon. 
Mga basic ang nilalaman nito, kaya ikinagagalak namin ang pagsali  ng lahat ng interesado !

 

Petsa at Oras: 2020 Disyembre 8(Martes), 15 (Martes), 22 (Martes)

                          10:00~12:00 3 sunod na linggo (3 sesyon)

                          ※ Iba't-iba ang nilalaman ng bawat sesyon.

 

Lugar: ONLINE   (Zoom)

 

Target na Wika:Portuges, Intsik, Tagalog, Vietnamese

                            ※ Ang Gifu International Center ay nagpapadala ng mga Medical Interpreters sa mga  nakarehistrong mga medikal na institusyon sa loob ng Gifu Prefecture. Mga medical interpreters sa wikang Portuguse, Intsik at Tagalog. Hindi pa naisasagawa ang para sa wikang Vietnam, ngunit ang mga taong may kakayahang magsalita ng Vietnamese ay maaari ring lumahok upang mapaunlad ang mga Vietnamese volunteer.       

Target :

・Interesado sa Medical Interpreter Volunteers, Dayuhang maaaring makipag-usap sa wikang Hapon

・Interesado sa Medical Interpreter Volunteer, Hapon na maaaring makipag-usap sa wikang target na wika (wikang banyaga)

・ Gifu Medical Interpreter Volunteer Registration      

Bayad:LIBRE

Nilalaman ng Seminar: ※Ang Seminar ay isasagawa sa wikang Hapon.

Disyembre 8 : Japanese Medical System, kilos at pag-uugali ng mga medical interpreters, basic na medical na kaalaman

Disyembre 15 : Basic na medical na kaalamanan ①

Disyembre 22 : Basic na medical na kaalamanan ②

Para sa Aplikasyon at Katanungan : Gifu International Center

                 TEL : 058- 214 - 7700,    E-mail : gic@gic.or.jp

 

 

Para sa mga karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang flyer. ↓

ibora2020.png