Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Libreng Konsultasyon sa Administrative Scrivener

- Ang mga Legal Advisers o「administrative scrivener」sa inyong lugar ay tumatanggap ng konsultasyon -

 

Ang "administrative scrivener" na may pambansang kuwalipikasyon ayon sa batas ng bansa ay tutugon sa inyong malawak na konsultasyon may kinalaman sa proseso sa pagbabago ng uri ng visa (status of residence), pagkuha ng Nasyonalidad ng Hapon o Naturalization, pagtatrabaho ng mga dayuhan, pagnenegosyo at iba pa.

Makaaasang pangangalagaan ang mga kompidensyal na impormasyon. Huwag mag-atubiling sumangguni.

 

Petsa at Oras Tuwing Unang Huwebes ng bawat buwan (13:00 ~ 15:00 ).
※Kailangan ng patiunang reserbasyon, hindi tumatanggap ng walang reserbasyon.
※Para sa paghahanda ng mga kasagutan, bilang patakaran, magpasa ng aplikasyon isang linggo bago sa araw ng konsultasyon.
Limitadong Oras ng Konsultasyon Bilang alituntunin, 40 minuto bawat isang tao.
Nilalaman ng Konsultasyon Status ng Paninirahan, Visa, Nasyonalidad, Internasyonal na Kasal・Diborsyo, Business Permit, Aksidente sa Trapiko atbp.
Wika ng mga Interpreter Portuguese,Tagalog, Vietnam ( English, Chinese)
Gastusin Libre
Paala-ala *Kung kailangan ng Interpreter, ipaalam o sabihin sa oras ng pagkuha ng reserbasyon. (Subalit may pagkakataon na hindi matutugunan, hinihiling ang inyong pang-unawa.).
At iba pa Tumatanggap rin ng mga konsultasyon mula sa mga Japanese na may kaugnayan sa mga dayuhan may kinalaman sa trabaho, internasyonal na pagpapakasal at iba pa.

Lugar
Aplikasyon
Katanungan/ Inquiries

Gifu International Center
〒500-8875 Gifu Shi Yanagase Dori1-12 Gifu Chunichi Bldg. 2nd Flr.
Tel: 058-214-7700

 

 

PDFダウンロードボタン