Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Magbibigay ng Impormasyon at Suporta sa "LINE" para sa COVID-19

  Ang Gifu Prefecture ay gumamit ng "LINE" app upang masagot ang mga alalahanin at mga katanungan ng bawat mamamayan tungkol sa COVID-19. 

  Nagbukas ng official account, "Gifu Prefecture COVID-19 Countermeasures Personal Support" (wikang Hapon lamang), upang magbigay ng impormasyon tungkol sa naaangkop na konsultasyon atbp gamit ang chatbot (automatic answering technology).

1. Katangian ng "Gifu Prefecture COVID-19 Countermeasures Personal Support"

 (1) Magbibigay ng impormasyon ayon sa sitwasyon ng indibidwal

  Sasagot sa mga katanungan alinsunod sa pisikal na kalagayan, edad, kasaysayan ng sakit, postal code, atbp, kung kakailanganin kumonsulta sa "Returnees and Close Contact Center" at, ipapaalam sa indibidwal ang naaangkop na gawin/ aksyon.

 (2) Magbibigay ng karagdagang impormasyon, atbp.

〇Mga Madalas na Itanong (Kapag ang nakakahawang sakit ay pinaghihinalaan, awtomatikong sasagutin ang nais malaman)

〇 Pinakabagong impormasyon (Maaari kang makakuha ng opisyal na impormasyon tungkol sa COVID-19 galing sa pamahalaan)

〇 Pagkonsulta sa doctor gamit ang smartphone (Maaari kumunsulta sa doktor nang libre)

 (3) Pagkuha ng aktwal na sitwasyon sa pamamagitan ng naipon na data analysis

  Gagamitin ang data na nakolekta at naipon sa pamamagitan ng pagtugon sa lahat upang maunawaan ang totoong sitwasyon tulad ng sitwasyong epidemya. Gagamitin din ito sa pakikipagtulungan sa mga mananaliksik sa mga unibersidad at iba pang mga institusyon upang isaalang-alang ang mga hakbang sa pag-iwas sa impeksyon.

※Ang impormasyong ibinigay ng mga residente ng prefecture ay hindi isisiwalat sa paraang matutukoy ang mga indibidwal.

2. "Friends" Registration Method

Mangyaring "Add Friend" mula sa QR code sa ibaba

※Ang serbisyong ito ay magagamit lamang sa wikang Hapon at hindi sumusuporta sa mga wikang banyaga, ngunit maaari rin gumamit ng translation app sa pagsasalin.

 

QRコード