Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Babala Ukol sa COVID-19

Babala Ukol sa COVID-19

 

  Ang isang bagong kaso ng COVID-19 (isang indibidwal na bumalik sa Japan mula sa New York, USA) ay nakumpirma sa loob ng Gifu Prefecture.

 

  Ang sinumang bumalik mula sa ibang bansa, nakatira o namumuhay kasama ang  isang tao na kababalik lang mula sa ibang bansa (kabilang na nakasama ang loob ng isang sasakyan o eroplano) at may mga sumusunod na sintomas ay dapat na agad na ipagbigay-alam sa isang Consultation Center para sa mga Returnees at sa mga may Close Contact, anuman ng nasyonalidad o lugar ng paninirahan.

 

・Listahan ng mga Consultation Centers para sa mga Returnees  at mga Close Contact,  (i-click ang pdf)  PDFダウンロードボタン

 

· Mga konsultasyon sa wikang banyaga:
      Consultation Center para sa mga Banyagang Residente ng Prepektura ng Gifu  058-263-8066

 

① Mga sintomas ng sipon (colds) at lagnat na mas mataas sa 37.5°C ng apat (4) na araw o higit pa.

② Matinding pagod o panghihina at hirap sa paghinga Alalahanin na lalong lumalala ang sakit ng mga taong nakalista sa ibaba kapag nahawaan ng virus at kailangan tumawag sa consultation center kung mayroong nakitang ① at ② na sintomas ng dalawang (2) araw o higit pa.

  Alalahanin na lalong lumalala ang sakit ng mga taong nakalista sa ibaba kapag nahawaan ng virus at kailangan tumawag sa consultation center kung mayroong nakitang 1 o 2 sintomas ng dalawang (2) araw o higit pa.

・Mga matatanda

・May sakit tulad ng diabetes, cardiac insufficiency, o respiratory disease (COPD, etc.)

・Dialysis patients ・Umiinom ng immunosuppressive o anti-cancer drugs

・Mga buntis