Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Sa mga Konsultasyon tungkol sa 2019 Novel Coronavirus

Sa mga Konsultasyon tungkol sa 2019 Novel Coronavirus

Hinihiling sa mga mamamayan ng prepektura na huwag mag-panic. Gawin ang karaniwang ginagawa sa pagiwas ng sakit katulad ng pagsuot ng mga mask at maayos na paghugas ng kamay.

 

※Sa mga taong nanggaling sa Hubei Province, China

Pagkatapos bumalik o pumasok sa Japan, kung mayroong mga sintomas tulad ng ubo o lagnat:

  ◇ Makipag-ugnay sa isang institusyong medikal kaagad.

  ◇Magsuot ng mask.

  ◇ Kapag kumonsulta sa isang institusyong medikal,   

   siguraduhing banggitin nang maaga na nakapanatili sa

   Hubei Province.

  ◇ Kung mayroon iba pang mga alalahanin, mangyaring

   makipag-ugnay sa sumusunod na mga ConsultationCounter
            PDFダウンロードボタン