Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Mga Impormasyon tungkol sa Novel Coronavirus Infection

Para sa mga residente ng Gifu Prefecture

Upang maiwasan ang impeksyon o pagkahawa, magsuot ng mask at hugasan ng mabuti ang mga kamay. Salamat sa inyong Kooperasyon.

 

 

Consultation Centers sa Gifu

Para sa mga taong may ipinag-aalala 

 PDFダウンロードボタン       

                                                     

Oras at Araw ng Konsultasyon

  Lunes hanggang Biyernes (maliban ng Sabado, Linggo at Piyesta Opisyal) Gayunpaman, maaaring kumunsulta 24 oras  sa 8 mga Public Health Center sa Prefecture.           

  9:00 ng umaga hanggang 17:00 ng hapon (Gayunpaman, ang mga may mga sintomas ay maaaring tumawag 24 oras)

  ※Ang Public Health and Medical Treatment Division at Gifu City Public Health Center ay bukas araw-araw, Piyesta Opisyal at pati na rin ang kapalit na holiday mula 9:00 ng umaga hanggang 21:00 ng gabi.

 

Konsultasyon sa Telepono ng Ministry of Health, Labor at Welfare

   ☎ 0120-565-653 (toll free/free dial)

Oras at Araw :  bukas araw-araw, Piyesta Opisyal at pati na rin ang kapalit na holiday mula 9:00 ng umaga hanggang 21:00 ng gabi.

Konsultasyon sa wikang banyaga

   ☎ 058-263-8066(Gifu International Center)

   Oras at Araw :  9:30 ng umaga hanggang 16:30 ng hapon

                            Lunes hanggang Biyernes maliban sa Piyesta Opisayal