Unahan ng Pahina > Para sa lahat ng Dayuhan
Para sa lahat ng Dayuhan
Site para sa Multilingual na Impormasyon sa Pamumuhay

Pagbibigay-alam ng mga Kapaki-pakinabang na mga Impormasyon para sa Pamumuhay ng mga Dayuhan.

 

アイコン 日本語 Japanese アイコン 英語 English アイコン ポルトガル語 Portuguese アイコン 中国語 Chinese アイコン タガログ語 Tagalog アイコン 韓国語 Korean アイコン スペイン語 Spanish

 

 

Impormasyon ng Gifu Prefecture

Gifu Prefecture Homepageアイコン 外部リンク

(Gifu Prefecture)

アイコン 日本語 アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン タガログ語 アイコン 韓国語 アイコン スペイン語
Pangunahing Impormasyon ng Gifu Prefecture

 

Gabay sa Paglalakbay sa Gifu Prefectureアイコン 外部リンク

(Gifu Prefectural Tourism Federation)

アイコン 日本語 アイコン 英語 アイコン 中国語 アイコン 韓国語

Impormasyon para sa Turismo sa Gifu Ken

 

 

Pangkalahatang Pamumuhay

Impormasyon sa Pamumuhay sa Iba't-ibang Wika アイコン 外部リンク

(Konseho ng Lokal na Awtoridad para sa

Pang-Internasyonal na Ugnayan (CLAIR))

アイコン 日本語 アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語

アイコン タガログ語 アイコン 韓国語 アイコン スペイン語

Karagdagan sa iba pang 13 na wika.
Maaaring makakuha ng mga pangunahing impormasyon na kinakailangan para sa sa pamumuhay sa Japan.

 

 

Kalamidad

Impormasyon para sa Lagay ng Panahon upang Maka-iwas sa Sakunaアイコン 外部リンク

(Japan Meteorological Agency)

アイコン 日本語 アイコン 英語

Impormasyon sa Panahon, Lindol, Hurricanes, Bulkan atbp.

 

Pamplet para sa Pag-iwas sa Sakunaアイコン 外部リンク

(Center for Science Firefighting)

アイコン 日本語 アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン 韓国語

Magagawa mo ba ang tama o angkop na pagkilos sakaling maganap ang paglindol?
Naka summarized o buod kung ano ang pinaka dapat gawin.

 

Booklet para sa Epekto ng Radiation sa Kalusuganアイコン 外部リンク 

(Ibaraki International Association)

アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン 韓国語 アイコン スペイン語

karagdagan sa iba pang 7 wika.

Naka summarized o buod ang pangunahing kaalaman tungkol sa epekto ng radiation sa kalusugan.

 

 

Medical Care

Multilingual Medical Questionnaire アイコン 外部リンクa

(Kanagawa International Foundation)

アイコン 日本語 アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン タガログ語 アイコン 韓国語 アイコン スペイン語 karagdagan sa iba pang 18 na wika.

Makatutulong para sa pagpapaliwanag sa doctor ng ospital ang tungkol sa sintomas ng sakit o pinsala.

 

Medical Handbookアイコン 外部リンク

(Ibaraki International Association)

アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン タガログ語 アイコン 韓国語 アイコン スペイン語

Karagdagan sa iba pang 8 wika.

Questionnaire check sheet. Handbook upang ipaalam sa pamamagitan ng check sheet ang sintomas sa bawat bahagi ng katawan.

 

AMDA International Medical Information Centerアイコン 外部リンク アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン タガログ語 アイコン 韓国語 アイコン スペイン語 Karagdagan sa iba pang 8 wika

Pagkakaloob ng medikal na impormasyon sa telepono (libre).

Publikasyon ng proseso ng medical check up ng mga outpatient sa opsital, application form para sa medical check up atbp.

 

Kalusugan ng mga bata at Pagbabakuna sa Wikang Banyagaアイコン 外部リンク 

(Immunization Research Center)

アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語
アイコン タガログ語 アイコン 韓国語 アイコン スペイン語

Karagdagan sa iba
pang 14 na wika.

Paliwanag sa nilalaman ng pagbabakuna.

 

Tokyo English Life Lineアイコン 外部リンク  アイコン 英語

Sikolohikal na pangangalaga sa pamamagitan ng telepono.

 

 

Emigrasyon at Imigrasyon・Status of Residence

Immigration Bureau Informationアイコン 外部リンク  アイコン 日本語 アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン タガログ語 アイコン 韓国語 アイコン スペイン語 atbp

Iba't-ibang mga katanungan may kinalaman proseso ng imigrasyon at paninirahan sa pamamagitan ng telepono.

 

 

Pag-aaral ng Wikang Hapon

Handbook para sa Pag-aaral ng Wikang Hapon・Pamumuhayアイコン 外部リンク 

(Cultural Affairs Agency)

アイコン 日本語 アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン 韓国語 アイコン スペイン語

Kaalaman at iba pa may kinalaman sa kahalagahan ng pag-aaral ng wikang Hapon, impormasyon may kinalaman sa pag-aaral ng wikang Hapon at pangaraw-araw na pamumuhay gayundin sa pagpapakilala ng wikang Hapon.

 

 

Iba pa

Mga Link na may Kapaki-pakinabang na Impormasyon para sa mga Dayuhang Residenteアイコン 外部リンク

(Committee on International Exchange, Tokyo)

アイコン 日本語 アイコン 英語