Trang đầu
thông báo
SỔ TAY HƯỚNG DẪN KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI -DÀNH CHO CÁC BẬC PHỤ HUYNH VÀ TRẺ EM NGƯỜI NƯỚC NGOÀI-

"Sổ tay hướng dẫn kế hoạch cuộc đời- dành cho các bậc phụ huynh và trẻ em người nước ngoài" đã được soạn thảo

 

Trung tâm Giao lưu Quốc tế tỉnh Gifu đang thực hiện các khóa học liên quan đến tài chính, chế độ giáo dục, việc làm, cần thiết để có thể sống lâu dài tại Nhật Bản dành cho phụ huynh và trẻ em người nước ngoài. "Sổ tay hướng dẫn kế hoạch cuộc đời- dành cho các bậc phụ huynh và trẻ em người nước ngoài" có nội dung của khóa học này đã được soạn thảo và phát hành.

Mong cuốn sổ tay này sẽ được quý vị phụ huynh người nước ngoài, quý vị có liên quan đến việc hỗ trợ người nước ngoài sử dụng một cách hữu ích.

 

Nội dung

・Các giai đoạn của cuộc đời
・Chế độ giáo dục của Nhật Bản (chi phí cần thiết, chế độ hỗ trợ chi phí giáo dục,v.v.)
・Hình thức tuyển dụng và cách làm việc
・Chế độ an sinh xã hội cần biết dành cho người định cư tại Nhật Bản

6.gif

 

Ngôn ng
Có 5 ngôn ngữ gồm: tiếng Nhật có phiên âm, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tagalog, tiếng Anh, tiếng Việt

Liên hệ


Trung tâm Giao lưu Quốc tế tỉnh Gifu


Tải file PDF

A4 11 trang 

             

Sổ tay hướng dẫn kế hoạch cuộc đời- dành cho các bậc phụ huynh và trẻ em người nước ngoài

 
Mong cuốn sổ tay này sẽ được quý vị phụ huynh người nước ngoài, quý vị có liên quan đến việc hỗ trợ người nước ngoài sử dụng một cách hữu ích.

1.png

           2.png                3.png

Tiếng Nhật có phiên âm..........Tiếng Bồ Đào Nha..... ................Tiếng Tagalog

PDFダウンロードボタン_/////_______________PDFダウンロードボタン                  .....           .. PDFダウンロードボタン

(3.66 MB)                        .....   (3.47 MB)                            (3.31 MB)

4.png            5.png

Tiếng Anh.................................Tiếng Việt

(2.30 MB)                                (2.30 MB)

PDFダウンロードボタン                                ... PDFダウンロードボタン

※Sổ tay này được soạn thảo nhờ sự hỗ trợ kinh phí của Quỹ quốc tế hóa địa phương