Unahan ng Pahina > Para sa lahat ng Dayuhan
Para sa lahat ng Dayuhan
Medical Institution na may Interpreter

Maaaring maghanap ng medical institution sa Gifu Ken na
maaaring tumugon sa wikang banyaga.

 

 

 

 

Gifu Prefecture Medical Emergency

       

       and Disaster Information System 

 

http://www.qq.pref.gifu.lg.jp/pb_md_fnc_language