Trang đầu
thông báo
[Thông báo từ cảnh sát Gifu]【Chuyển nhượng tài khoản ngân hàng là hành vi phạm tội】

【Chuyển nhượng tài khoản ngân hàng là hành vi phạm tội】

 Xuất hiện nhiều trường hợp bán tài khoản ngân hàng và bị cuốn vào các hành vi phạm tội. Việc chuyển nhượng cũng như nhận chuyển nhượng tài khoản ngân hàng đều là hành vi phạm tội.

 Hãy thực hiện đóng các tài khoản không cần thiết theo đúng quy định.

・銀行などの口座譲渡は犯罪

 

 銀行などの口座を売って犯罪に巻き込まれるケースがあります。

  口座の譲り渡し、譲り受けは犯罪です。

 不要な口座は正しい手続きで解約してください。