Trang đầu
thông báo
Dỡ bỏ yêu cầu rút ngắn thời gian hoạt động đối với ngành nhà hàng ăn uống. (tại thời điểm ngày 7/4)

Tại thời điểm ngày 3/7/2021 Tổng cục phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Gifu đã quyết định nội dung như sau.

Dỡ bỏ yêu cầu rút ngắn thời gian hoạt động đối với ngành nhà hàng ăn uống. (tại thời điểm ngày 7/4)