Trang đầu
thông báo
Về việc chấp nhận đơn đăng ký cho những người có lý do không thể nộp đúng hạn đăng ký nhận tiền hợp tác phòng chống lây nhiễm Covid-19 (đợt 2 và đợt 3)

Ngày 18/3/2021

 

Về việc chấp nhận đơn đăng ký cho những người có lý do không thể nộp đúng hạn đăng ký nhận tiền hợp tác phòng chống lây nhiễm Covid-19 (đợt 2 và đợt 3)

 

Đối với những người vì lý do nhất định, không kịp nộp đơn đăng ký nhận tiền hợp tác phòng chống dịch Covid-19 đúng hạn (đợt 2 và đợt 3). Sẽ có thể nộp lại đơn đăng ký nhận tiền hợp tác trong khung thời gian sau.

 

Nội Dung

 

(1)  Thời hạn:Tính theo dấu bưu điện có hiệu lực từ ngày 19/3/2021 (thứ 6) đến ngày 16/4/2021 (thứ 6)

 

(2)Mọi chi tiết xin liên hệ:Cửa sổ giải đáp về tiền hợp tác phòng chống Covid-19 (tổng đài)

Số điện thoại:058-272-8192

Thời gian làm việc:từ 9 giờ đến 17 giờ

(※)Cần phải nộp kèm giấy tờ giải thích [lý do đã không thể nộp đăng ký đúng hạn].

(※)Những doanh nghiệp đã nhận được quyết định không được chi trả tiền hợp tác vì những lý do như không đạt yêu cầu, sẽ không thuộc đối tượng đăng ký này.