Trang đầu
thông báo
Giới hạn về tổ chức chương trình, sự kiện

Giới hạn về tổ chức chương trình, sự kiện

  Liên quan đến [Giới hạn về tổ chức các chương trình, sự kiện] trong thời gian thực hiện từ ngày 8/2 (thứ 2) đến ngày 7/3 (chủ nhật). Từ ngày 1/3 (thứ 2) sẽ có sự thay đổi như sau.

  

Thời gian tổ chức: trước đây [cho đến 20 giờ] → thay đổi thành [cho đến 21 giờ]