Trang đầu
thông báo
Thông Báo Kéo Dài Tình Trạng Khẩn Cấp Do Dịch Covid-19

 

Thông Báo Kéo Dài Tình Trạng Khẩn Cấp Do Dịch Covid-19

Hiện nay, tỉnh Gifu đã ban bố kéo dài trình trạng khẩn cấp đến ngày 7/3