Trang đầu
thông báo
Về hệ thống nhận thông báo lây nhiễm Covid-19 qua mã QR tỉnh Gifu

Về hệ thống nhận thông báo lây nhiễm Covid-19 qua mã QR tỉnh Gifu

 

Để ngăn chặn lây nhiễm Covid-19 trên diện rộng, tỉnh Gifu đã thiết lập hệ thống cảnh báo lây nhiễm qua mail. Khi có người nhiễm bệnh mới đã từng sử dụng các cơ sở, tham gia các sự kiện... sẽ lập tức gửi thông báo đến mail của những người cùng sử dụng cơ sở, sự kiện ngày hôm đó.

Ở cửa ra vào các sự kiện, cơ sở hãy dùng mã QR để đăng ký nhận mail thông báo.

〇Cách thức đăng ký

Tiếng Việt PDFダウンロードボタン  

ORシステム登録ベトナム語(2).png

ORシステム登録ベトナム語(2 ).png

ORシステム登録ベトナム語(3).png