Trang đầu
thông báo
Tỉnh Gifu ngày 14/5 đã được dỡ bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Ngày 14 tháng 5 tỉnh Gifu đã được dỡ bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp.