Trang đầu
thông báo
Kéo dài tình trạng khẩn cấp đến 31 tháng 5

 Hiện nay, tỉnh Gifu đã thông báo kéo dài tình trạng khẩn cấp đến hết ngày 31 tháng 5.