Trang đầu
thông báo
Thông tin về tình hình nhiễm COVID 19 của tỉnh Gifu

Tỉnh Gifu gửi thông báo cụ thể về tình hình các ca nhiễm COVID 19 tính đến thời điểm ngày 19 tháng 3 năm 2020

Chi tiết xin xem tại bản PDF dưới đây

PDFダウンロードボタン

8 nguoi xuat vien.jpg