Home
thông báo
Gửi đến người lao động nước ngoài đang làm việc tại các công ty (Thông tin về Covid 19)

Thông báo gửi từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản

Do ảnh hưởng của Covid 19, có thể việc kinh doanh của công ty bạn đang làm sẽ bị thiệt hại. Tuy nhiên, công ty của bạn không được vì lý do đó và vì bạn là người nước ngoài mà đối xử tệ hơn so với người Nhật. Bản thân bạn hãy lưu ý 4 điều trong thông báo dưới đây.

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00007.html