Trang đầu
thông báo
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 6 của tỉnh Gifu」

Đăng tải nội dung thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 6 của tỉnh Gifu」。

Hãy truy cập vào đường link dưới đây để xem chi tiết .

PDFダウンロードボタン      

1 ベト.jpg