Trang đầu
thông báo
Thống kê ca nhiễm Covid-19 trong tỉnh Gifu

Bệnh nhân dương tính của tỉnh Gifu tại thời điểm hiện tại

Xem danh sách chi tiết tại trang web của tỉnh Gifu: https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/26547.html