Unahan ng Pahina > Abiso ng iba pang mga organisasyon
Abiso ng iba pang mga organisasyon
Training Course para sa Matatag na Employment para sa mga Foreigners!

Training Course para sa matatag na employment para sa mga mangagawang dayuhan na nainirahan sa Japan (Mayo ~ Agosto  2015)

para sa karagdagang impormasyon i-click lang ang  flyer PDF

 

Flyer      第Ⅰ期タガログ語版.pdf