Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
COVID-19 Roundup Information

  

1 Notice ng Prepektura ng Gifu 

 

COVID-19 Infection ~Maximum na Pag-iingat para sa muling Pagkalat ng Infection~ (Buod), iclick dito

●"Gifu Prefecture Compliance Fund upang Maiwasan ang Pagkalat ng COVID-19 (7th) Kaugnay sa Pagpapaikli ng Business Operating Hours" Implementaion Outline, i-click dito

Countermeasures para sa pagtatapos ng 5th Wave ng COVID-19 (Excerpt), i-click dito

Extension ng "State of Emergency" ng Prepektura ng Gifu (Buod), i-click dito

"Activity History" ng mga Nahawaan ng COVID-19, i-click dito 

Deklarasyon, "All Gifu: Defend Life", i-click dito

"5th Wave" Measures - Sa Obon/ Bakasyon -, i-click dito

Gifu Prefecture Compliance Fund upang Maiwasan ang Pagkalat ng COVID-19 (6th), i-click dito

Pag-iwas sa 'Covid Rebound' nitong Summer (Outline), i-click  dito

COVID-19 VACCINE INFORMATION, i-click dito

COVID-19 Vaccine Information, i-click dito

STOP !!! "COVID-19 Harassment"   PDFダウンロードボタン 

 

    サムネ.jpg


  Government "Hot Line" ng Prepektura ng Gifu ※

 

Lumikha kami ng isang COVID-19 infection countermeasure na video sa 5 wika (English, Chinese, Portuguese, Tagalog, at Vietnamese). Guide para Makaiwas sa Impeksyon, i-click dito PDFダウンロードボタン  

● Sa Lahat ng mga Taong Nabakunahan na!, i-click dito PDFダウンロードボタン  

 Para sa mga nabakunahan ng Moderna COVID-19 Vaccine (Takeda Pharmaceutical), i-click dito PDFダウンロードボタン

 Kung may anumang problema, tumawag lamang sa amin! COVID-19 Foreign Language Consultation Center, i-click dito   PDFダウンロードボタン  

● Countermeasures Poster Laban sa COVID-19, 

    BAGO !!! i-click dito PDFダウンロードボタン  


Countermeasures  Laban sa COVID-19 sa Easter (Abril 4)

    BAGO!!!i-click dito PDFダウンロードボタン 

Flyers sa pagpigil sa sarili sa paglabas-labas (Bago), i-click dito PDFダウンロードボタン


● Ang COVID-19 ay ganito Kumakalat, i-click dito PDFダウンロードボタン 


● Kumunsulta sa Doktor !!! 

  (COVID-19 Foreign Language Counseling Center), i-click dito  PDFダウンロードボタン


Bagong Style ng Pagdiriwang ng Pasko, i-click dito   PDFダウンロードボタン 


● STOP! Corona Harassment Flyer, i-click dito    PDFダウンロードボタン 


● STOP!!! COVID-19 Flyer, i-click dito  PDFダウンロードボタン 


● COVID-19 VACCINE INFORMATION, i-click dito    

 

● Mangyaring Tignan sa homepage ng Prepektura para sa 

  (Mga Alintuntunin sa Pagkilos para makaligtas sa "COVID-19 Society") wikang Hapon lamang.

 

Paano magpa check-up kung may mga sintomas tulad ng lagnat, atbp.,

①  Tumawag at kumunsulta muna sa inyong (family doctor) o sa medikal na institusyon malapit sa inyo.

②   Kung walang family doctor, o kung hindi sigurado kung saan kukunsulta, tumawag sa mga "Consultation Centers".

③   Sumunod sa sasabihin nilang gabay ng pagpapa check-up (kung sa malapit na ospital o sa na refer nilang medical institution, atbp.,)

【タガログ語】10月以降の受診の流れ 1.png

※Gagawin ang pagsusuri (PCR test) kung sapalagay ng doktor ay kinakailangan.
※Nakalista sa Gifu Prefecture official website ang mga humingi ng publikasyon na medical institution para sa examination at treatment.

【タガログ語】10月以降の受診の流れ 2.png ※Konsultasyon sa Araw ng Holiday ・Oras ng Gabi

    Mangyaring tumawag na may kasamang makaka-intindi ng Wikang Hapon

【タガログ語】10月以降の受診の流れ 3.png

· Mga konsultasyon sa wikang banyaga:
      Consultation Center para sa mga Banyagang Residente ng Prepektura ng Gifu :  
 058-263-8066

 Kapag Nahawahan ng COVID-19, Mangyaring sundin ang tagubilin ng mga Public Health Centers,atbp.

 Sa Gifu Prefecture, ang mga may magaan na sintomas ay tinatanggap sa mga pasilidad sa pagpapagaling, upang maiwasan ang mga taong manatili sa bahay na may COVID-19. Mangyaring tignan dito para sa impormasyon tungkol sa paggamit ng mga pasilidad sa pagpapagaling.


 Pangunahing Support Measures para sa mga Apektado ng COVID-19

Lisatahan ng mga Pangunahing Support Measures para sa mga Apektado ng COVID-19 PDFダウンロードボタン 

 Support Measures ng Bansa para sa Pamumuhay, i-click dito

2 Sitwasyon ng COVID-19 sa Prepektura ng Gifu 

Sitwasyon ng mga Pasyente ng COVID-19 sa 
Prepektura ng Gifu (2021 Nobyembre 25 kasalukuyan) PDFダウンロードボタン 

Bilang ng mga

Positives

Bilang ng Positives sa Loob ng Prepektura    18,904
Na-inspeksyon ng ibang  Pamahalaang Lokal 341
TOTAL 19,245
Pumanaw 218
Malubhang Kaso 0
Nasa ospital・nananatili sa isang pasilidad para sa mga pasyente na may banayad na sintomas・naghihintay sa pagpapa-ospital    10

Discharged/naka uwi na

19,234

Bilang ng mga na test

   448,786
※Kasama ang mga na-inspekyon ng ibang  Pamahalaang Lokal 
sa mga bilang ng na Discharged/naka uwi na 

3 Mga nakaraang Balita

・"Batay sa sitwasyon kung saan tumataas ang bilang ng mga positibong pasyente dahil sa paglitaw ng mga cluster sa prefecture, naglabas ng sumusunod na mensahe ang gobernador upang maprotektahan ang buhay at kalusugan ng mga mamamayan, at masugpo ang COVID-19 sa lalong madaling panahon.

 

5th  Wave"Emergency Measures"(Excerpt), i-click dito

Lubos na Pag-iingat sa Risk ng Infection nitong Summer (Outline), i-click dito

Gifu Prefecture Compliance Fund upang Maiwasan ang Pagkalat ng COVID-19 (5th), i-click dito

Kahilingan sa Pagpapaikli ng Business hours batay sa Batas ng Special Preventive Measures para sa COVID-19, Atbp.,  i-click dito

Kahilingan sa Pagpapaikli ng mga Business hours batay sa Batas ng

  Special Preventive Measures para sa COVID-19, Atbp.,  i-click dito

COVID-19 Comprehensive Measures(Excerpt) , i-click  dito

● 4th Wave Emergency Measures, i-click dito

● Gifu Semi-State of Emergency Additional Preventive Measures para sa Ekonomiya "Temporary Support Fund ng Prepektura", i-click dito

● Gifu Semi-State of Emergency Additional Preventive Measures, i-click dito

● Gifu in a Semi-State of Emergency (Buod), i-click dito

● Gifu Semi-State of Emergency Additional Preventive Measures, i-click dito

 Gifu in a Semi-State of Emergency  Buod), i-click dito

● 4th Wave Emergency Measures "Kahilingan sa Pagpapaikli ng Business Hours ng mga Restawran at Bars, atbp." (Mga lugar na Idinagdag), i-click dito

● 4th Wave Emergency Measures "Kahilingan sa Pagpapaikli ng Business Hours ng mga Restawran at Bars, atbp." (Extract), i-click dito

Pag-pigil sa Pagkalat 4th Wave (Buod), i-click dito

Gifu Prefecture Compliance Fund upang Maiwasan ang Pagkalat ng COVID-19 (4th), i-click dito

● "COVID-19 Emergency Countermeasures" Mid-term Review (Extract),

    i-click dito

  Application Submission para sa "Compliance Fund" (2nd at 3rd), i-click dito

 COVID-19 Emergency Measures (Buod), Pag-iwas sa Karagdagang Pagkalat

    dahil sa Layuning Matapos ang 3rd Wave, i-click dito

● Gifu Prefecture Compliance Fund Upang Maiwasan ang Pagkalat ng

    COVID-19 (4th), i-click dito

● Ang "State of Emergency" na inisyu ng Gifu Prefecture ay tatanggalin

   na sa ika-28 ng Pebrero, i-click dito

● Kahilingan sa pagpapaikli ng Business Hours ng mga Restawran,

   i-click dito 

● Mga Paghihigpit sa mga Event, atbp., i-click dito 

● Iba pang mga Industriya, kahilingan sa Pagpapaikli ng Oras, i-click dito

● Gifu Prefecture Compliance Fund upang Maiwasan ang Pagkalat ng

    COVID-19 (4th) (Pebrero 8 ~ Marso 7), i-click dito

● State of Emergency (Buod) para sa mga Business Operators,

   i-click dito  (Pebrerp 8 ~)

● State of Emergency (Buod) para sa mga Mamamayan ng Gifu,

    i-click dito   (Pebrero 8 ~)

● Gifu Prefecture Compliance Fund upang Maiwasan ang Pagkalat ng

    COVID-19 (3rd),  i-click dito  (deadline ng aplikasyon 2021 Pebrero 22)

Governor's Message ("Pagdeklara ng Medikal Crisis" 
Mensahe ng Gobernador hingggil sa Anunsyo) (Disyembre 25) PDFダウンロードボタン 
Mensahe ng Gobernador ng Aichi, Gifu at Mie (Disyembre 15)  PDFダウンロードボタン 
Governor's Message (Disyembre 14) PDFダウンロードボタン  
Governor's Message (Nobyembre 25) PDFダウンロードボタン  
Mensahe ng Gobernador ng Aichi, Gifu at Mie (Nobyembre 12)  PDFダウンロードボタン 
 Governor's Message (Oktubre 29) PDFダウンロードボタン 
 Governor's Message (Setyembre 1)  PDFダウンロードボタン   
 Patuloy na maging Alerto sa mga Aral na Natutunan mula sa 
Second Wave
 PDFダウンロードボタン
Governor's Message (Agosto 7)   PDFダウンロードボタン    
 Emergency Measures "Second Wave State of Emergency"
(Hulyo 31) (Revised Agosto 7)
PDFダウンロードボタン
Governor's Message (Hulyo 21)  PDFダウンロードボタン 
Governor's Message (Mayo 5)  PDFダウンロードボタン   
 Komprehensibong Plano para sa COVID-19
"State of Emergency" (Mayo 5)
PDFダウンロードボタン 
Governor's Message (Abril 24)  PDFダウンロードボタン 
 Komprehensibong Plano para sa COVID-19
"State of Emergency" (Abril 20)
PDFダウンロードボタン   
 Listahan ng mga Establisimiyento na hinihiling na suspindihin
ang pagpapatakbo
  PDFダウンロードボタン   
"State of Emergency"  PDFダウンロードボタン 
 Para sa mga Residenteng Mamamayan ng Prepektura ng Gifu,
i-click dito
PDFダウンロードボタン
"State of Emergency" (Abril 10)  PDFダウンロードボタン    
 Critical Aspect sa Pagpigil sa Karagdagang Pagkalat 
ng COVID-19
PDFダウンロードボタン
・ Governor's Message (Marso 27)  PDFダウンロードボタン
 Babala Ukol sa COVID-19 
Extension ng Oras ng mga Consultation Counter sa Wikang Banyaga 
Ukol sa COVID-19
 Upang Maiwasan ang COVID-19 Outbreak
Impormasyon tungkol sa COVID-19 Infection PDFダウンロードボタン 

4 Iba pang impormasyon  

Mga 5 eksena kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon PDFダウンロードボタン 
Impormasyon sa  Special Fixed-Sum Cash Benefit  PDFダウンロードボタン   (5/1)
Magbibigay ng Impormasyon at Suporta sa "LINE" para sa COVID-19     
Measures to reduce congestion at the immigration counters in order to 
prevent the spread of the coronavirus disease COVID-19.
 
Para sa mga Dayuhang Nagtatrabaho sa Isang Kumpanya5 Iba pang mga information site sa maraming wika tungkol sa COVID-19 

Benepsiyo at Suporta dahil sa COVID-19   para sa mga Empleyado at Employer (Tagalog)
 Patnubay sa pag-mail (may translation sa 4 na wika)
  Patnubay sa pagsusulat (may translation sa 4 na wika)
NHK WORLD(18 wika) 
Patnubay sa Pansamantalang Emergency Loan Funds
English Information from the Ministry of Health, Labor and Welfare website 
Awareness Posters (English):
General preventative measures
Washing hands
Coughing manners

Countermeasures Laban sa COVID-19 sa Easter (Abril 4)

Gifu in a Semi-State of Emergency  Buod

Gifu Semi-State of Emergency Additional Preventive Measures

(Buod para sa Kahilingan sa Pagpapaikli ng Business Hours ng mga Restawran, atbp.)

Mangyaring tumawag na may kasamang makakaintindi ng Wikang Hapon

Ang estado ng Gifu Prefecture ay napalitan mula sa "Semi-State of Emergency" at naging "State of Emergency (SOE)".

(Enforced Period: Agosto 27 ~ Setyembre 12, 2021)

Ang "State of Emergency" sa Gifu Prefecture ay EXTENDED hanggang Setyembre 30.

Hinihiling din na ipagpatuloy ang lubusang pag-iingat at pag-iwas sa impeksyon. Hinihiling din ito sa mga tao na tapos na magpabakuna sa kadahilanan na epektibo nga ang bakuna ngunit hindi ito 100%.

Magsuot ng mask (hangga't maaari gumamit ng "non-woven fabric". Tight-seal ng bibig at ilong)

Handwashing (hugasang mabuti at mag hand sanitize)

Umiwas sa 3 M's (iwasan ang kahit isa sa masikip, mataong lugar, malapitang pag-uusap)

Pansinin ang kalusugan (itigil ang lahat ng mga aktibidad  kung hindi maganda ang pakiramdam)

Countermeasures para sa pagtatapos ng

5th Wave ng COVID-19 (Excerpt)