Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Kaso ng COVID-19 sa loob ng Prepektura ng Gifu


 

I-click lang ang attachment    PDFダウンロードボタン    

Sa ibaba ang pinaka bagong Kaso ng COVID-19

I-click dito para sa kumpletong listhan ng Prepektura ng Gifu
(wikang Hapon lamang)0415.png